Deklaracja dostępności i RODO

Informacja RODO klauzula-informacyjna-ogolna

Deklaracja dostępności stron internetowych

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju

Wstęp Deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju

Adres oficjalnej strony internetowej GBP w Horyńcu-Zdroju:
https://bibliotekahoryniec.info

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-31

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (opisy zdjęć będą systematycznie uzupełniane),

– filmy opublikowane nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji,

Strona internetowa są zaopatrzone w następujące rozwiązania ułatwiające dostępność osobom niepełnosprawnym:

– elementy nawigacyjne w postaci obrazków/banerów są opatrzone tekstem alternatywnym,

– regulaminy oraz zarządzenia opublikowane w wersji pdf posiadają także wersję tekstową,
 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Kłysewicz, adres poczty elektronicznej annaklysewicz@icloud.com Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju

Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju mieści się w budynku gruntownie wyremontowanym w 2019 roku, pod adresem: ul. Wojska Polskiego2, 37-620 Horyniec-Zdrój.

Biblioteka nie posiada własnego parkingu, ale w odległości około 150 metrów przy Al. Przyjaźni, za budynkiem Urzędu Gminy jest położony niestrzeżony, bezpłatny parking z nawierzchnią kostka brukowa.

Przed głównym wejściem do Biblioteki znajduje się stopień schodowy wraz z podjazdem dla wózków.
Parter biblioteki przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Do wypożyczalni  biblioteki można wjechać na wózku, co umożliwiają szerokie drzwi oraz brak wysokich progów. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc pracowników biblioteki. W bibliotece znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, do której prowadzi szeroki korytarz.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Werchracie

Przed wejściem znajdują się kilkustopniowe schody. Nie ma podjazdu dla wózków.

W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

 

Filia biblioteczna w Nowym Bruśnie

Filia biblioteczna w Nowym Bruśnie mieści się w budynku Remizy Strażackiej

W odległości około 20 metrów od budynku filii znajduje się przystanek PKS.

Wejście do budynku  filii bez schodów – łatwy dostęp dla wózków inwalidzkich.

W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.